பலவீனமான செய்திகளால் பலவீனப்படும் சுன்னத் ஜமாஅத்.

305