பராஅத் இரவு என்று ஒரு தினம் இஸ்லாத்தில் இல்லததே

233