நவீன ஷைத்தானை விட்டு அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்பு தேடுவோம்

162