தொழுகையில் பொடு போக்கும் இறைவனின் கோபப் பார்வையும்

160