தவாப் செய்ய தடுக்கப்படுவது மறுமையின் அடையாளமா ?

170