இஸ்லாத்தை அழிக்க நினைக்கும் ஊரிலே இஸ்லாத்தை வளர்க்கும் அல்லாஹ்

164