கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 1 Clip 1)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 1 Clip 2)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 1 Clip 3)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 2 Clip 1)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 2 Clip 2)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 2 Clip 3)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 3 Clip 1)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 3 Clip 2)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 3 Clip 3)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 4 Clip 1)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

 

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 4 Clip 2)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256

கொள்கையைற்றவர்கள் யார்? விவாதம் – அதிரை (Day 4 Clip 3)

mp4_256 Mp3-256 3gp_256